rubbostubb.nu

Entreprenadtjänster och företagande

Produktiv skogsmark

Inom skogsproduktion klassar man antingen områden som produktiv eller icke-produktiv skogsmark. Detta avser helt enkelt vilka delar av en skog som lämpar sig för avverkning och vilka som inte gör det. Det är estimerat att omkring 23 miljoner hektar i Sverige är produktiv skogsmark, vilket betyder omkring 57% av landets areal. 0,8 miljoner hektar ligger dock inom områden designerade som nationalpar, naturreservat eller naturvårdsområden, sådant vi kallar för skyddad skog.

Det beräknade virkesförrådet på produktiv skogsmark är något som har stadigt gått upp ända sedan början på 1900-talet. Bara sedan 1950-talet har mängden ökat med cirka 50%. En stor anledning till detta är den förbättrade skötsel av skogar och miljömedvetna företag som arbetar inom skogsindustrin. 

Med det ökade virkesförrådet har vi dock varit kvar på i stort sett samma areal av produktiv skogsmark, vilket betyder att att tätheten i skogen ökar. Och detta gäller både för ny skog, som skapats av vårt moderna skogsbruk, och äldre skog som funnits där sedan innan vi ens började bruka skogen på detta vis. 

Till säkert ingens förvåning är barrskog den dominerande skogstypen, även då vi talar om produktiv skogsmark. Den uppgår till hela 82% av denna skogsmark. Och inom detta är tallskog den vanligaste beståndstypen med 39%. Dock så har andelen skog där lövträd dominerar varit på statig ökning.

Mellan perioden 1985 till 2012 ökade detta med hela 32% och kan mycket troligt vara en följd av den förändrade synen på lövträd som skiljde sig från 1970-talets uppfattning. I och med detta ville man främja lövbeståndet i Sverige, vilket har visat sig varit en satsning som gett tydliga resultat då virkesförrådet för lövträd har ökat med hela 54% bara sedan 1990. Detta har då gått upp till 18% av det totala virkesförrådet på produktiv skogsmark.


Designed by Ali Han